ارتباط مستقیم با مدیرمسئول و صاحب امتیاز محمدمهدی تقی زاده

شماره تماس:

۰۹۱۲۰۷۸۳۵۵۴

ایمیل:

mohamadtaghizade810@gmail.com

اینستگرام

mohamadtaghizade_taghizade

تحریریه:

شماره تماس وارتباط با شبکه های مجازی

۰۹۱۶۵۶۶۶۰۶۲

ایمیل

andishezagros@gmail.com